Koop hier je tickets voor Loofest 2023!

Loofest 2023!

Muziek: Rosentaler
Hoofdsponsor: Grondbewerking W. Segers Loo

Muziekvereniging Excelsior 
KvK-nummer 40120928

Tickets


Event afgesloten

Kosten

Subtotaal€ 0,00
Boekingskosten€ 0,00
Totale kosten € 0,00
 

Gegevens

Voornaam

Achternaam

E-mail

Herhaal e-mail

 

Algemene Voorwaarden Loofest, georganiseerd door Muziekvereniging Excelsior en CV de Nathalzen

Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument dat een Ticket koopt via Flextickets voor het Loofest;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van het Loofest;
Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement;
Entreegelden
De prijs van het ticket, inclusief de servicekosten;
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;
Website
De website https://events.flextickets.nl/event/loofest.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die bij binnenkomst op Locatie te zien zijn.

2.2 Organisator zal op het feest foto’s maken voor promotiedoeleinden op Facebook en Instagram. Mocht Koper hier liever niet aan mee willen werken kan Koper dit kenbaar maken bij Organisator en zullen de foto’s weer verwijderd worden.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Flextickets treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als gemachtigde van de Organisator ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Flextickets is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Flextickets een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Flextickets verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Flextickets aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Flextickets kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Flextickets.
4.2 De door Flextickets geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Flextickets aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Flextickets op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.
4.4 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.5 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van een geldige QR code.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal de Koper de Entreegelden terugbetaald krijgen.
5.2 Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van letsel, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
5.3 Indien en voor zover Organisator tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.